نمایندگی تهران و حومه

مناطق تحت پوشش : تهران و حومه

نام شرکت نمايندگي : شرکت موتور اسکن خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مجتبی شهسواری

آدرس :تهران

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده