نمایندگی مازندران، گیلان ، گلستان

مناطق تحت پوشش : مازندران ، گلستان ، گيلان

نام شرکت نمايندگي : موتور اسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : خانم زهرا حسینی

آدرس : بابل

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده