نمایندگی خراسان رضوی و شمالی

مناطق تحت پوشش : خراسان رضوی و شمالی

نام شرکت نمايندگي : فروشگاه ثامن صنعت

نام صاحب نمايشگاه : آقاي عراقی

آدرس : مشهد

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده