نمایندگی خراسان رضوی

مناطق تحت پوشش : خراسان رضوی

نام شرکت نمايندگي : بینالود خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مهندس علیرضایی

آدرس : مشهد

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده