نمایندگی خوزستان

مناطق تحت پوشش : خوزستان

نام شرکت نمايندگي : انشان صنعت خاورمیانه

نام صاحب نمايشگاه : آقاي فرید بدیع

آدرس : اهواز

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : بله

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده