نمایندگی خوزستان

مناطق تحت پوشش : خوزستان

نام شرکت نمايندگي : انشان صنعت خاورمیانه

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مهندس مکتبي

آدرس : اهواز

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده