نمایندگی کردستان

مناطق تحت پوشش : کردستان

نام شرکت نمایندگی : ...............

نام صاحب نمایشگاه :.................

آدرس : .......

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده