نمایندگی کردستان

مناطق تحت پوشش : کردستان

نام شرکت نمایندگی : آقای پرویز مراد ویسی

نام صاحب نمایشگاه : آقای پرویز مراد ویسی

آدرس : مريوان

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده