نمایندگی استان آذربایجان شرقی و غربی

مناطق تحت پوشش : استانهای آذربایجان غربی و شرقی

نام شرکت نمايندگي : موتور اسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مسعود دانش

آدرس : تبریز

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده