نمایندگی سیستان و بلوچستان

مناطق تحت پوشش : سیستان و بلوچستان

نام شرکت نمايندگي : نمایندگی موتوراسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مسعود شکرزهی

آدرس :زاهدان

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -


توضيحات مربوط به نماينده