فرم استخدام
مشخصات فردی
نام   نام خانوادگی   نام پدر
تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه
وضعیت نظام وظیفه مدرک تحصیلی وضعیت تاهل
شغل همسر شغل پدر شغل مادر
افراد تحت تکفل      
آدرس و شماره تماس    
ساير : در صورت تمايل توانائي ها يا فعاليتهاي مورد علاقه خود را در اين قسمت بنويسيد.
حقوق درخواستي
  Rial  
 
fmovies