اخبار
اخبار
ابهام در محدودیت ها، به بازار آشفته خودروهای وارداتی دامن زده است!
انتشار خبر: 1396/09/28

به گزارش خبر خودرو، دومین مراسم تحویل خودرو به مشتریان مدیران خودرو درهتل المپیک تهران، برگزار شد و 40 دستگاه خودروی تیگو7 تحویل مشتریان شرکت مدیرانخودرو شد.

شو،معاون بازاریابی و فروش چری در این مراسم گفت : از شهریور96 تا به امروز 540دستگاه تیگو 7 وارد بازار ایران شده است و تا 2 هفته دیگر نیز 480 دستگاه تحویلداده خواهد شد.

ویافزود : با تحویل خودرو های تیگو 7 آغازیک ارتباط خوب با مدیران خودرو و چری را خواهیم داشت و از امروز تلاش می کنیم تاارتباط خود را با مشتریان مستحکم تر نماییم.

ویبا اشاره به وجود برخی مشکلات در تحویل خودروهای تیگو7 افزود : در ماه های گذشتهمشکلاتی برای تحویل خودرو به مشتریان وجود داشت که با تلاش این شرکت این مشکلاترفع گردید.

ویبا توجه به رفع مشکل گمرک بم ، از مشتریان این شرکت بابت تاخیر در تحویل خودروهاعذر خواهی کرد و افزود : بر این اساس دیگرمشکلی در تحویل خودرو های چری به مشتریان ایجاد نخواهد شد.

شوتصریح کرد : شرکت در حال حاضر آمادگی داردتا هزار دستگاه خودرو در را در ماه به مشتریان تحویل دهد . شرکت چری به دنبال افزایش رضایت مشتریان است چرا که مشتریان را عضو خانواده بزرگ خود می داند.