اخبار
اخبار
توجه به تیراژ اقتصادی تولید پسابرجامی‌ها !
انتشار خبر: 1396/09/28

بهگزارش خبرخودرو ، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از شروط خود برای امضای قراردادهایخارجی در صنعت خودرو را داخلی‌سازی 40 درصدی تولید خودروها در نظر گرفته است. درحالی وزارتخانه این شرط را در قراردادهای خارجی گنجانده است که امضای قراردادها دربرخی شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد.

دردوره پساتحریم قراردادهای بسیاری در صنعت خودرو‌ منعقد شد، قرارداد پژو و ایرانخودرو، سایپا و سیتروئن، سازمان گسترش و رنو و کرمان موتور و هیوندایی؛ هرچندتاکید وزارت صنعت بر داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در این قراردادها است اما تاکنون شاهدیمکه هیچ یک از قراردادهای اجرا شده نتوانستند بیش از ۲۰ درصد ساخت داخل را عملیاتیکنند. به رغم آنکه بخشی از این مشکل به ساختار صنعت قطعه کشور بازمی‌گردد و اینکهقطعه‌سازان تاکنون نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم به منظور تولید خودروهای پسابرجامیرا ایجاد کنند اما بخشی دیگر از مشکل به اقتصادی نبودن تیراژ تولید باز می‌گردد.

یکی ازقراردادهای امضا شده در دوره پساتحریم که سال گذشته نهایی و امسال اجرایی شد،قرارداد تولید سه محصول هیوندایی در شرکت کرمان موتور بود. این شرکت در حالی اجرایقرارداد خود با شرکت هیوندایی را آغاز کرده که تاکنون تنها 4 هزار و 611 دستگاهمونتاژ از این سه محصول به تولید رسیده است.

حال درشرایطی این شرکت به تولید و واردات خودروهای برند هیوندایی در ایران مشغول است کهبرخی از کارشناسان نسبت به انعقاد قرارداد مونتاژکاری این شرکت انتقاداتی دارند؛ اگرانتخاب سه محصول قدیمی در این قرارداد را نادیده بگیریم اما موضوع مهم اقتصادینبودن تیراژ تولید این خودروها را نمی توان نادیده گرفت.

موضوعمهم در عدم داخلی سازی محصولات این شرکت به تیراژ پایین و قیمت تمام شده اینخودروها بازمیگردد. در حالی قیمت سه خودروی مونتاژی هیوندایی با قیمت وارداتی آنهاتفاوتی نمی‌کند که بسیاری از کارشناسان ارزش افزوده تولید این خودروها در کشور راداخلی سازی به منظور کاهش قیمت تمام شده می دانند.

هرچندشرکت کرمان موتور این روزها بر واردات برند هیوندایی بیش از تولید تمرکز کرده است ودر زمان اجرایی شدن عملیات تولید شرط آغاز داخلی سازی۳۰ درصدی را قرار داد تااینکه در سالهای آتی آن را افزایش دهد اماقطعه‌سازان تاکید دارند، سرمایه‌گذاریجهت تولید قالب خودروهایی با تیراژ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه توجیه اقتصادی ندارد.

ازآنجا که شرکت کرمان موتور تیراژ سه خودروی هیوندای را بین ۷ تا ۸ هزار دستگاه درسال در نظر گرفته است بنابراین به خوبی مشخص است که برخی قراردادهای تولیدی درمرحله عمل توان دست یافتن به تیراژ اقتصادی را نخواهند یافت.

ازآنجا که برخی خودروهای خارجی مونتاژ و تولیدی در داخل کشور نمی توانند به تیراژاقتصادی برسند بنابراین مسوولان وزارت صنعت، معدن و‌تجارت باید به این موضوع دقتجدی داشته باشند. چرا که در بحث منابع ارزش کشور شاهد خروج ارز بسیاری در بحثقطعات منفصله به منظور تولید خودروی سواری هستیم.