اخبار
اخبار
رقابت پذیری در صنعت خودرو یکی از ضرورت های اقتصادی است
انتشار خبر: 1396/10/13

 

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو گفت: در حال حاضر و در شرایط فعلی کشورمان، افزایش تعرفه واردات را می توان در جهت حمایت از صنعت خودرو اتفاق خوبی تلقی کرد.

محمدفیضی زنگیر در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در نگاه کلان بایستی راه راجهت رقابت پذیری در صنعت خودرو هموار کرد.

ویدر ادامه گفت: باید تولیدات داخلی با مصوبات وارداتی جایگزین شود به طوری که می توانبا افزایش تعرفه ها از تولیدات داخلی حمایت کرد و قطعا در این روند شاهد توسعه و اشتغالزاییخواهیم بود.

ویدر ادامه با توجه به نتایج چند دهه اخیر و حمایت از صنعت خودرو گفت: این رویکرد توسعه ای چندان موفق نبوده است چرا کهحمایت مادام العمر از یک صنعت به بهره وری آن بخش کمک بسزایی نخواهد کرد.

ویگفت: در حال حاضر و در شرایط موجود این رویکرد شاید بتواند به صنعت خودرو کمک کند،اما همزمان بایستی در جهت رویکرد توسعه بر مبنای تجارت، صادرات خودرو را محور قرارداد.

ویتصریح کرد: یکی از ضرورت های اقتصادی در حوزه خودرو، رقابت پذیری با سایر کشورهای خارجیاست و البته ضروری است صاحبان بنگاه ها و خودروسازی ها مفهوم رقابت را به درستی درککنند.

نمایندهمردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز خودروسازان داخلی باید توانایی تولیدرا ارتقا بخشیده و محصولاتی را تولید کنند که با محصولات خارجی رقابت نماید که شاهدتوسعه صادرات در این بخش باشیم.

ویدر ادامه تصریح کرد: به منظور افزایش تولید خودرو، می توان در مناطق آزاد تجاری سرمایهگذاری نمود، که با کشورهای خارجی که در زمینه صنعت خودرو پیشرفت چشمگیری داشته اندمشارکت صورت گیرد، ودر صورتی که وارداتی هم صورت می گیرد در جهت تقویت صنعت و تولید قطعات در کشور باشد.

ویدر پایان گفت: سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری برروی اشتغال جوانان، عمران و آبادانیآن منطقه اثر گذار خواهد بود.