اخبار
اخبار
جهش ایران خودرو در مسیر توسعه و تنوع محصولات جدید!
انتشار خبر: 1396/10/28


تلاشقابل تقدیر ایران خودرو در حوزه طراحی و توسعه محصول

بهگزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به رویکرد جدیدو متفاوت ایران خودرو در سال‌های اخیر ، گفت : ایران خودرو پس از برجام همکاری هایبین المللی خوبی را با شرکتهای خارجی آغاز کرد و همچنان مذاکرات برای همکاری گستردهبا خودروسازان معتبر خارجی در این شرکت ادامه دارد.

سیدمهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در جریان همکاری های بین المللی، مشارکت مجدد ایران خودرو با پژو آغاز و در این راستا شرکت مشترک ایکاپ ایجاد گردیدکه با توجه به توافقات صورت گرفته به زودی محصولات جدید این شرکت مشترک از جمله  پژو 2008 به بازار عرضه می شود.

ویگفت : خوشبختانه در قراردادهای جدید خودرویی موارد خوبی همچون سرمایه گذاری 50 درصدشرکتهای خارجی ، دستیابی به 30 درصد داخلی سازی در شروع همکاری و همچنین صادرات 30درصد از محصولات به امضاء رسیده است که قطعا عمل به آنها نتایج خوبی را برای صنعت خودروایران به همراه خواهد داشت.

ویهمچنین به قرارداد 10 جانبه بین المللی ایران خودرو برای تولید پلتفرم خودروهای جدیداشاره کرد و اظهار داشت :  قطعا اجرای كاملاين قرارداد به طراحی و توليد پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي شود واین شرکت می تواند  محصولات متعددی در رده هایمختلف بنزینی ، برقی و هیبریدی را توليد نماید.

ویدر ادامه به فعالیت های خوب ایران خودرو در حوزه تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت : باحرکت های خوب و قابل تقدیری که شرکتهای خودروساز به خصوص مرکز تحقیقات ایران خودرودر زمینه طراحی و توسعه محصول  داشته و همکاریمشترکی که در این راستا با شرکتهای خارجی آغاز نموده ، در آینده نزدیک شاهد رشد و جهشخوبی در توسعه و تنوع محصول در خودروسازی کشور خواهیم بود.

ویافزود : انتظار می رود با تداوم مشارکت های بین المللی و همچنین گام هایی که در حوزهتحقیقاتی در شرکت ایران خودرو برداشته شده تا سال 1404 شاهد تحول خوبی در این شرکتو کل صنعت خودرو کشور باشیم.

اینعضو کمیسیون صنایع  مجلس همچنین به  تنوع تولید و افزایش قابل توجهی از محصولات جدیدبه سبد محصولات ایران خودرو پرداخت و گفت : در دو سه سال اخیر محصولات جدیدی به سبد محصولات ایران خودرو اضافه شده استکه پیش بینی می شود با ادامه حرکت خوبی که در این شرکت آغاز شده ، طی سالهای آینده، شاهد توسعه بیشتر سبد محصولات این شرکت باشیم.

مقدسیتصریح کرد : البته انتظار می رود جریان تنوع محصول در شرکتهای خودروساز با توسعه کیفیو ارتقاء استانداردهای تولیدات نیز همراه باشد .