اخبار
اخبار
سقوط قیمت ها در بازار بی خریدار خودرو
انتشار خبر: 1398/04/02

به گزارش خبر خودرو، بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام میکند که در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو در حال کاهش است اما خریداری در بازاروجود ندارد و پیش بینی می شود با ادامه روند رکود و درصورت تامین قطعات خودروهای ناقص، روند کاهش قیمت خودرو تداوم داشته باشد.

نعمت الله کاشانی نسب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص وضعیت بازار خورو اظهار داشت: قیمت خودرو در روزهای گذشته همراه با نوسانات بسیار جزیی بود، اما به طور کلی در حال حاضر قیمت ها پایین است و خریداری در بازاروجود ندارد.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تصریح کرد: در حال حاضر قیمتها در بازار، بسیار پایین است و روز به روز نیز افت بیشتری پیدا می کند اما خریداری در بازار وجود ندارد.

کاشانی نسب افزود: به دلیل جو روانی حاکم بر بازار ایران، زمانی که قیمت ها در حال کاهش باشد خریدار در بازار وجود ندارد و زمانی که قیمت ها در حال افزایش است همه اقدام به خرید می کنند.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: هنوز هم جا برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد وقیمت ها می تواند بیش از این کاهش یابد؛ اگر کسادی و رکود حاکم بر بازار ادامه داشته باشد افت قیمت ها از این نیز بیشترخواهد شد.

کاشانی نسب افزود: همچنین اگر قطعات مورد نیاز خودروسازان تامین و خودروهای ناقص تکمیل وروانه بازار شود، به تبع آن عرضه خودرو افزایش می یابد و قیمت ها در بازار خودرو افت بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: قیمت خودرو به شکل بی رویه افزایش پیدا کرده و از قدرت خرید مردم خارج شده بود،به همین دلیل خرید و فروش و به تبع آن، قیمت خودرو کاهش یافت. در حال حاضر با سقوط قیمت ها مردم همچنان در انتظار افت بیشتر قیمت خودرو هستند و از خرید خودرودست نگه داشته اند.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در پایان گفت: افت قیمت خودروهای خارجی بیش از خودروهای داخلی بوده اما در حال حاضر، هیچ نوع خودرویی اعم از خارجی و داخلی خرید وفروش نمی شود.